โลโก้ “NEX-ED”

โลโก้ประเภท Combination Mark

เป็นโลโก้ของสถาบันสอนภาษาจีนออนไลน์

ลูกค้าต้องการให้โลโก้สื่อถึงการเรียนการสอนแห่งโลกอนาคต